Δομή παροχής βασικών αγαθών

Sticker website EKT GR HighRes

Η πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 341.640,00 ευρώ, εντάσσεται στον ‘Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας- ΕΚΤ” του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στόχοι της πράξης

  • η παροχή βασικών αγαθών, σε εκείνο το τμήμα του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του
  • η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό
  • η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού
  • η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά και ειδικότερα των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ωφελούμενους.

     Συγκεκριμένα, αντικείμενο της εγκεκριμένης πράξης είναι η λειτουργία δομής παροχής βασικών αγαθών, όπως:

«Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Σερρών». Η δομή πληροί τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις, έχει συγκεκριμένη ελάχιστη δυναμικότητα παροχής γευμάτων, διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και παράλληλα συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία κ.ά. για τη σίτιση των ωφελούμενων. Για την εύρυθμη λειτουργία της δομής το προσωπικό, το οποίο την στελεχώνει, περιλαμβάνει έξι (6) άτομα, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι υπάλληλοι του Δήμου Σερρών ειδικότητας Βοηθών Μαγείρων και τα τέσσερα (4) έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες: ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΔΕ Μαγείρων, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων. 

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή, 7:00-15:00

Διεύθυνση: Καλαμπάκας 4, Τηλ. επικοινωνίας: 23210-22359

«Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Σερρών». Με τη δομή αυτή παρέχονται δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε τουλάχιστον 100 ωφελούμενους κάθε μήνα. Για τη λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου ακολουθείται συγκεκριμένη πολιτική για την εξασφάλιση συνεργασιών με τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, πολίτες και συλλογικούς φορείς. Το προσωπικό της δομής αποτελείται από δύο (2) άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες: ΠΕ Φαρμακοποιών, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή, 7:00-15:00

Διεύθυνση: Δημ. Σπυρίδη 13, Τηλ. επικοινωνίας: 23210-28177

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών των παραπάνω δομών είναι άτομα/νοικοκυριά ή εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν στον Δήμο Σερρών, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας, κλπ.), καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

ΑΦΙΣΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

ΑΦΙΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

 

Attachments