Αριθμ. Απόφασης:188/2024 ΘΕΜΑ: Έγκριση Καθορισμού τέλους χρήσης χώρου για την πραγματοποίηση της Ανθοκομικής Σερρών

Αριθμ. Απόφασης: 188/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση Καθορισμού τέλους χρήσης χώρου για την πραγματοποίηση της Ανθοκομικής Σερρών