Απόφαση 9/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9 / 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ένταξης της μελέτης με τίτλο: «Έλεγχος επάρκειας, (στατικής – υδραυλικής), μελέτη ενίσχυσης / αποκατάστασης της γέφυρας “Τσέλιου” Δήμου Σερρών» στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών.