Απόφαση 9/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 8/4-10-2016 έκτακτης συνεδρίασης του 
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

 

Αριθ. Απόφασης : 9/2016

ΘΕΜΑ:“ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 158 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 4η    του μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 43/3-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 & 89 του Ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

Με την υπ΄αριθμ. 9/2012 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Χριστός  είχε αποφασιστεί ομόφωνα η εκμίσθωση για τρία έτη τμήματος του αριθμ. 158 αγροτεμαχίου στη θέση ΜΠΑΡΑ του αγροκτήματος Χριστός, εκτάσεως 50 στρεμμάτων. Στη συνέχεια στις 10/7/2013 υπογράφηκε συμφωνητικό μίσθωσης, με αριθμ. Πρωτ. 42553, μεταξύ του Δήμου Σερρών και της “ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.” για τρία (3) χρόνια από την ημέρα υπογραφής του οικείου συμφωνητικού. Στο συμφωνητικό στο άρθρο 8 αναφέρονται τα εξής:Ο μισθωτής υποχρεούται, όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει άμεσα το μίσθιο στον εκμισθωτή εις την κατάσταση εις την οποία το παρέλαβε, άλλως ευθύνεται εις αποζημίωση.  Και στο άρθρο 9 αναφέρονται τα εξής : Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και η υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Στη συνέχεια στις 6/7/2016 με το αριθμ.  Πρωτ. 27820 έγγραφο, το Τμήμα Προσόδων & Δημόσιας Περιουσίας του Δήμου Σερρών ενημερώνει την “ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.” για την λήξη της μίσθωσης αναφέροντας στο κείμενο και τα άρθρα 8 και 9 του συμφωνητικού που αναγράφονται παραπάνω, καλώντας τους να προσέλθουν στην υπηρεσία για να τους επιστραφεί η εγγυητική επιστολή. Το τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας παρακαλείται όπως ελέγξει για την απομάκρυνση του μισθωτή , άλλως να προβεί στις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

Στις 15/7/2016 η ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. έστειλε αίτημα προς τον Δήμο Σερρών και ζητά να προβεί στην παράταση της εν λόγω μίσθωσης, άλλως στην υπογραφή νέας μίσθωσης, διάρκειας μέχρι το Μάρτιο του έτους 2020. Στο αίτημά τους αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 της σύμβασης που είχαν υπογράψει στο παρελθόν.

Στην υπ΄ αριθμ. Πρόσκλ. 16/22-9-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών το 20ο Θέμα έχει τον εξής τίτλο : “Έγκριση παράτασης μίσθωσης τμήματος του υπ΄αριθμ. 158 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός”.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε τα παρακάτω : στον Ν.3852/2010 και  άρθρο 84 αναφέρονται οι αρμοδιότητες συμβουλίου της τοπικής κοινότητας. Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για: α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του, β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα, γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας, ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής. Δεν θα έπρεπε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία ότι υπαγορεύει δηλαδή ο Ν. 3852/2010; δεν θα έπρεπε να είναι σεβαστεί και η γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου; εφόσον αφορά τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας που είμαστε υποχρεωμένοι να υπηρετούμε;

Σύμφωνα με τα παραπάνω το 20ο Θέμα Δημοτικού Συμβουλίου με τον εξής τίτλο : “Έγκριση παράτασης μίσθωσης τμήματος του υπ΄αριθμ. 158 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός” πριν αποφασισθεί ως θέμα, θα έπρεπε πρώτα να είχε διατυπώσει  γνώμη  το Τοπικό Συμβούλιο Χριστός. Στη συνέχεια τόνισε ότι το άρθρο 8 και 9 του συμφωνητικού, δεν επιτρέπουν ούτε την σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου και επειδή έληξε η μίσθωση πρέπει ο εκμισθωτής να παραδώσει άμεσα το μίσθιο στον εκμισθωτή εις την κατάσταση εις την οποία το παρέλαβε άλλως ευθύνεται εις αποζημίωση. Επίσης τόνισε πως  τον 9/2013 τα έντυπα καταγγελίας προσλήψεων για το έργο : “ ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 60 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙ – ΣΕΡΡΕΣ- ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α/Κ ΚΑΓΚΑΔΑ – Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ – Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ (60.1.-60.1.2-60.2.2)  υπογράφονται στην επωνυμία ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094229236, τον 6/2014 το έργο το ανέλαβε νέος ανάδοχος η Κοινοπραξία “ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ -ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ” με έδρα τη Ν. Ιωνία Αττικής επί της οδού Λεωφ. Ηρακλείου, αριθμός 266, Τ.Κ. 14231, ΑΦΜ 997737463 και ΑΜΕ 9310171733 και τον 6/2015 η επιχείρηση αλλάζει πάλι επωνυμία και γίνεται ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Προς απόδειξη αυτού καταθέτει φωτοτυπίες μεταφοράς εργασιακών σχέσεων υπαλλήλων όπου αναγράφονται αυτές οι αλλαγές των αναδόχων του έργου. Όλες αυτές οι αλλαγές είναι γνωστές στην κοινωνία της Τοπικής Κοινότητας Χριστός. Και συνεπώς αποδεικνύεται ότι πρόκειται για υπεκμίσθωση και όχι παράτασης μίσθωσης όπως αναφέρει το 20ο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια προτείνει ο Πρόεδρος στα μέλη να γνωμοδοτήσουν για την μη έγκριση παράτασης μίσθωσης του υπ΄αριθμ. 158 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός ,  ακύρωση της Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου και  την λήψη νέας σύμβασης   έχοντας υπόψη τους : α) το με αριθμ.  Πρωτ. 27820 έγγραφο, από το Τμήμα Προσόδων & Δημόσιας Περιουσίας του Δήμου Σερρών που ενημερώνει την “ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.” για την λήξη της μίσθωσης και β) το γεγονός  ότι σήμερα δεν δραστηριοποιείται  η “ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.” αλλά η εταιρεία  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί ομόφωνα : 1) για την μη έγκριση παράτασης μίσθωσης του υπ΄αριθμ. 158 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός , 2) ακύρωση της Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου και 3) την λήψη νέας σύμβασης  βάσει των αναγραφόμενων. Διότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν δραστηριοποιείται η εταιρεία με την οποία συνάψαμε σύμβαση μίσθωσης ακινήτου.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  9/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                     Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                              Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                     Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                         Μεταλλίδης Γεώργιος