Απόφαση 1/2017 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 1/23-1-2017 συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 1/2017

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή του τρόπου θέρμανσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και  του χώρου του παλαιστικού συλλόγου στην Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών με την τοποθέτηση τεσσάρων ντουλαπών  κλιματιστικών inverter»»

Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 23η  του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 1/16-1-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010  και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,
 
 
 
        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.    Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.    Παυλακάκης Ιωάννης
3.    Ζαμπούνης Χρήστος
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

   

   
   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.
 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με τα άρθρα 82 παρ.η,  του Ν. 3852/2010 κρίνεται αναγκαία η αλλαγή του τρόπου θέρμανσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και  του χώρου του παλαιστικού συλλόγου στην Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών με την τοποθέτηση τεσσάρων ντουλαπών  κλιματιστικών inverter διότι η τωρινή θέρμανση των παραπάνω χώρων γίνεται με πετρέλαιο και είναι ασύμφορη. 
     Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών να αποφασίσει σχετικά.           
     Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις  του άρθρου 82 παρ.η, του Ν. 3852/2010 έκρινε αναγκαία την αλλαγή του τρόπου θέρμανσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και  του χώρου του παλαιστικού συλλόγου στην Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών με την τοποθέτηση τεσσάρων ντουλαπών  κλιματιστικών inverter.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
   Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σερρών  για την  αλλαγή του τρόπου θέρμανσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και  του χώρου του παλαιστικού συλλόγου στην Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών με την τοποθέτηση τεσσάρων ντουλαπών  κλιματιστικών inverter.
     
Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  1/2017
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

                          Ο Πρόεδρος   της                                            Τα Μέλη                                                                 
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                      Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης

                       Τσίμας Θωμάς                                
                                                                                     Ζαμπούνης Χρήστος