Απόφαση 8/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σερρών