Απόφαση 8/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 7/29-8-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης :8/2016

ΘΕΜΑ:“ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΑΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 29η    του μήνα AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 39/26-8-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Μετά από το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2042/29-8-2016 έγγραφο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για την παραχώρηση του γηπέδου Χριστός στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της “ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.” η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια περιόδου 2015-2016 και στη νέα χρονιά θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Β’ εθνικής κατηγορίας που διοργανώνει η ΕΠΟ.  Ο σύλλογος ζητά να χρησιμοποιήσει σαν έδρα του το γήπεδο της Τ.Κ. Χριστός για την περίοδο 2016 – 2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος τόνισε ότι στο γήπεδο πραγματοποιούνται και οι προπονήσεις της τοπικής ομάδας Χριστός οπότε θα πρέπει να συνεννοηθούν οι δύο ομάδες για ημέρες και ώρες των προπονήσεων.

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση του γηπέδου Χριστός στην γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της “ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗΣ Α.Ε.” να το χρησιμοποιήσει σαν έδρα του  για την περίοδο 2016 – 2017.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  8/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                   Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                       Μεταλλίδης Γεώργιος