Απόφαση 748/2019 Έγκριση τροποποίησης / αλλαγής του ύψους των τελών κοιμητηρίων που επιβλήθηκαν µε την απόφαση αρ. 415/2016 Α.∆.Σ.

Απόφαση  748 / 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα:  Έγκριση τροποποίησης / αλλαγής του ύψους των τελών κοιμητηρίων που επιβλήθηκαν µε την απόφαση αρ. 415/2016 Α.∆.Σ.

Η εφαρμογή του θ’ αρχίσει από την ημέρα έγκρισης του, την δημοσίευση της παρούσης στον τακτικό τύπο και την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Δήμου www.serres.gr (ολόκληρος ο κανονισμός).