Απόφαση 7/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 6/11-7-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης :7/2016

ΘΕΜΑ:“Δημιουργία αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στην Τοπική Κοινότητα Χριστός”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 11η    του μήνα Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 36/7-7-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Μετά από τη διενέργεια της προγραμματισμένης αυτοψίας στην Τοπική Κοινότητα Χριστός στις 6/7/2016 και αφού είχαμε τονίσει, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην κοινότητά μας και αφορά την άρδευση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, όπου το πότισμα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή δεν υπάρχει αυτοματοποιημένο ή χειροκίνητο σύστημα άρδευσης. Ζητούμε από τον  Δήμαρχο Σερρών καθώς και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου α) να μεριμνήσει ώστε να εγκριθεί η κατασκευή έργου δημιουργίας αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στους παρακάτω μεγάλου εμβαδού χώρους της Τ.Κ. Χριστός :

1) Στην Δυτική όχθη 16,500 στρέμματα

2) Χώρος όπισθεν μελλοντικής πλατείας 3 στρέμματα

          και β) να φροντίσετε για την άμεση συντήρηση και αποκατάσταση   όλων των υπαρχόντων σταγονιδίων σε όλα τα σημεία  της Τοπικής Κοινότητας Χριστός όπου υπάρχει άρδευση στη μελέτη του Δήμου Σερρών. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και έχουν αρχίσει ήδη να ξεραίνονται τα δένδρα. Αν δεν τα συντηρήσουμε θα καταστραφούν ολοσχερώς.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί να  εγκριθεί: α)  η κατασκευή έργου δημιουργίας αρδευτικού δικτύου (αυτοματοποιημένου) στους παρακάτω μεγάλου εμβαδού χώρους της Τ.Κ. Χριστός :

1) Στην Δυτική όχθη 16,500 στρέμματα

2) Χώρος όπισθεν μελλοντικής πλατείας 3 στρέμματα

            και β)  την άμεση συντήρηση και αποκατάσταση   όλων των υπαρχόντων σταγονιδίων σε όλα τα σημεία  της Τοπικής Κοινότητας Χριστός όπου υπάρχει άρδευση στη μελέτη του Δήμου Σερρών. Το κόστος δεν είναι μεγάλο και έχουν αρχίσει ήδη να ξεραίνονται τα δένδρα.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  7/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                   Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                       Μεταλλίδης Γεώργιος