Απόφαση 6/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 4/22-6-2016 συνεδρίασης του
 Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης :6/2016

ΘΕΜΑ: “Συντήρηση του Γυμνασίου Λευκώνα”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 22η    του μήνα Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 33/17-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

 Με το αριθμ. Πρωτ. 254/20-5-2016 έγγραφο από το Γυμνάσιο Λευκώνα με θέμα “Κτιριακά προβλήματα – Ασφάλεια μαθητών – Προτάσεις” έχουν αιτηθεί τις παρακάτω εργασίες κυρίως στο κτήριο του σχολείου. Η επιδιόρθωση σοβάδων και τα ανάλογα βαψίματα εκκρεμούν εδώ και πολύ καιρό παρά τις προφορικές εκκλήσεις και παρακλήσεις. Η ασφάλεια των παιδιών είναι αυτή που πρώτιστα θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Αιτούνται τα παρακάτω:

1. Την άμεση επιδιόρθωση των σοβάδων και βαψίματα  (το κτήριο έχει να βαφτεί εξωτερικά εδώ και 20 χρόνια)

2. Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων έξω  από το σχολείο και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής λεωφορείων

3. Διαγραμμίσεις για ασφαλή πρόσβαση (η ταχύτητα των αυτοκινήτων που κινούνται από την παλιά οδό Χριστός προς Λευκώνα και Σέρρες είναι υπερβολικά μεγάλη)

4. Τα σκαλοπάτια δεν διαθέτουν αντιολισθητική ταινία για την αποφυγή πτώσεων

5. Οι προβολείς στο γυμναστήριο δεν έχουν καλυφθεί με πλέγμα και δεν γνωρίζουμε σε πιο σημείο βρίσκεται η μελέτη αλλαγής των πλακιδίων ΑΜΙΑΝΤΟΥ του δαπέδου του.

6. Το κτήριο παρουσιάζει πολλές ρωγμές

7. Τοποθέτησης μπάρας για ασφάλιση  των ποδηλάτων.

            Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διατυπώνει πρόταση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Σερρών να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :

1. Την άμεση επιδιόρθωση των σοβάδων και βαψίματα  (το κτήριο έχει να βαφτεί εξωτερικά εδώ και 20 χρόνια)

2. Τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων έξω  από το σχολείο και τοποθέτηση στεγάστρου αναμονής λεωφορείων

3. Διαγραμμίσεις για ασφαλή πρόσβαση (η ταχύτητα των αυτοκινήτων που κινούνται από την παλιά οδό Χριστός προς Λευκώνα και Σέρρες είναι υπερβολικά μεγάλη)

4. Τα σκαλοπάτια δεν διαθέτουν αντιολισθητική ταινία για την αποφυγή πτώσεων

5. Οι προβολείς στο γυμναστήριο δεν έχουν καλυφθεί με πλέγμα και δεν γνωρίζουμε σε πιο σημείο βρίσκεται η μελέτη αλλαγής των πλακιδίων ΑΜΙΑΝΤΟΥ του δαπέδου του.

6. Το κτήριο παρουσιάζει πολλές ρωγμές

7. Τοποθέτησης μπάρας για ασφάλιση  των ποδηλάτων.

  Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  6/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                            Δήμου Σερρών                                            Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                         Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                        Μεταλλίδης Γεώργιος