Απόφαση 6/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 6/26-6-2017 συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 6/2017

ΘΕΜΑ:«Γνωμοδότηση για την σύνταξη  Προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Σερρών έτους 2018, της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών»

Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 26η  του μήνα Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.: 15/15-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 καθώς και με τις διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2. Παυλακάκης Ιωάννης
3. Ζαμπούνης Χρήστος                         Κανένας 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.      
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ότι μετά από το έγγραφο με αρίθμ.πρωτ.:22292/29-5-2017 του Γραφείου Αντιδημάρχου Έργων -Υποδομών & Πολιτικής Προστασίας-Παλλαϊκής Άμυνας κρίνεται απαραίτητη η συζήτηση και η γνωμοδότηση για το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σερρών για το έτος 2018. Εισηγούμενος πρότεινε όλα τα χρήματα της ΣΑΤΑ του 2018 να χρησιμοποιηθούν για την αγορά παιχνιδιών για τις παιδικές χαρές της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.
Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών να αποφασίσει σχετικά.      
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του το έγγραφο με αρίθμ.πρωτ.:22292/29-5-2017 του Γραφείου Αντιδημάρχου Έργων -Υποδομών & Πολιτικής Προστασίας-Παλλαϊκής Άμυνας, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     
Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, προτείνοντας όλα τα χρήματα της ΣΑΤΑ του 2018 να χρησιμοποιηθούν για την αγορά παιχνιδιών για τις παιδικές χαρές της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών. 
Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  06/2017                   
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.           

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη               
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων          
                             Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης
                                                                                              Ζαμπούνης Χρήστος
                               Τσίμας Θώμας