Απόφαση 4/2017 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 4/24-4-2017 συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 4/2017

ΘΕΜΑ:«Περίφραξη του οικοπέδου με αρίθμ. 695 αργοτεμαχίου του αναδασμού αγροκτήματος Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, όπου στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου»

Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 24η  του μήνα Απριλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.: 10/134-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 καθώς και με τις διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010  και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

 

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.        Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)
2.        Παυλακάκης Ιωάννης
3.        Ζαμπούνης Χρήστος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

               
 
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών , εισηγούμενος το 1ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ότι κρίνεται απαραίτητη η περίφραξη του οικοπέδου με αρίθμ. 695 αγροτεμαχίου του αναδασμού αγροκτήματος Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, όπου στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου διότι γίνεται αυθαίρετη χρήση από ιδιώτες και συλλόγους χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη άδεια. Τόνισε δε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 82 παρ.η είμαστε  υπεύθυνοι για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχουμε καθήκον να αναφέρουμε  αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών  δικαιωμάτων του δήμου, του Ν. 3852/2010  “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

     Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών να αποφασίσει σχετικά.           

     Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του  τις διατάξεις  της παρ.η του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, για την περίφραξη του οικοπέδου με αρίθμ. 695 αγροτεμαχίου του αναδασμού αγροκτήματος Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, όπου στεγάζονται οι εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου διότι γίνεται αυθαίρετη χρήση από ιδιώτες και συλλόγους.
   
      Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  04/2017
          
       Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.       
        

                           Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                             Δήμου Σερρών                                                  Παυλακάκης Ιωάννης
                                                                                                       Ζαμπούνης Χρήστος                        
                    Τσίμας Θωμάς