ΟΠΑΚΠΑ – Συνεδρίαση Δ.Σ.

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
                   ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ                                                 
 
Tαχ Δ/νση   :Βενιζέλου 139                                            Σέρρες 26-4-2017
Ταχ. Κωδ      :62125                                                           Αριθ. προσκ : 9
Τηλέφωνο    :23210-22487 (Εσωτ.1)
Αρ.συσκ.Τηλ/τυπιας:2321022472  
Ηλεκτρον.Διεύθυνση:opakpa@otenet.gr 
Πληροφορίες: Tσαρδάκης Ιωάννης                                                   

                                                            Προς τα μέλη του Δ.Σ.. του

                                                              Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «Κύρωση του  Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄), «Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις  2 Μαΐου 2017,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.00 στο Γραφείο του Ν.Π. Βενιζέλου 139, 2ος όροφος (ΔΕΥΑΣ) στις Σέρρες, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος  με τα  παρακάτω  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο : « Έγκριση εγγραφών – διαγραφών νηπίων-βρεφών, στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για το έτος 2017-2018 ». 

ΘΕΜΑ 2ο : « Εγγραφές – διαγραφές νηπίων, βρεφών & απαλλαγή τροφείων για το έτος 2016-2017 ».

ΘΕΜΑ 3ο :  « Διαγραφή βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων παρελθόντων οικονομικών ετών ».

ΘΕΜΑ 4ο : « Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας της Δ/νσης Εκπαίδευσης Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.  ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών  ».

ΘΕΜΑ 5ο : « Τροποποίηση της αριθ. 87/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών  “ περί παραχωρήσεως κατά χρήση του πρώην Ορφανοτροφείου Θηλέων στη ΔΕΥΑ Σερρών “ ».

ΘΕΜΑ 6ο : « Έγκριση 4ης  Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων –  Εξόδων οικ. έτους 2017 ».

ΘΕΜΑ 7ο : « Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών για τις δικάσιμους στις 15-6-2017 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών ( αρ. κλήσης ΚΛ323/2017 & ΚΛ 325/2017 αντίστοιχα ) ».

ΘΕΜΑ 8ο : « Έγκριση αιτημάτων δαπανών ».

ΘΕΜΑ 9ο :  « Ψήφιση πιστώσεων ».

ΘΕΜΑ 10ο :  «  Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού δημόσιου τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων του, για τη εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου Σερρών ».

ΘΕΜΑ 11ο : «  Έγκριση διενέργειας δημόσιου τακτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων του, για τη εκμίσθωση των Κυλικείων ΚΑΠΗ ( Λευκώνα – Προβατά – Μητρουσίου – Κ. Καμήλας &  Σκουτάρεως ) ».

ΘΕΜΑ 12ο : «  Έγκριση διενέργειας δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων του, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Κ. Καμήλας  ».

ΘΕΜΑ 13ο : «  Έγκριση  διενέργειας επαναληπτικού δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων του, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Λευκώνα ».

ΘΕΜΑ 14ο : «  Έγκριση  πρακτικού διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού  μίσθωσης ΚΑΠΗ  Προβατά ».

ΘΕΜΑ 15ο : « Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με τη στέγαση του Γ΄ ΚΑΠΗ Σερρών ».

ΘΕΜΑ 16ο : « Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με οφειλές προς το Ν.Π. ».

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ