ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2019 Εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αρ. 1137 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ο έτους 2019
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Συνεδρίαση 8η)

Στις Σέρρες, σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 , στο Γραφείο Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Σερρών, συνεδρίασε το ως άνω Συμβούλιο ύστερα από την με αριθμό 8/15-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 και 89 του Ν.4555/2018 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), αλλά και επίσης δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Κοινότητας.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των δεκαπέντε (15) Συμβούλων της Κοινότητας Σερρών ήταν παρόντες οι δεκατέσσερις (14) Σύμβουλοι και απόντας η μια (1) Σύμβουλος, ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Ρίζος Γεώργιος (Πρόεδρος Συμβουλίου) 2) Κουγιουμτζή – Τσοχατζίδου Αικατερίνη 3) Σίμογλου Φωτεινή 4) Αναστασιάδης Άγγελος 5) Ζγούρας Ευάγγελος 6) Δρόντζας Κωνσταντίνος 7) Τσακίρογλου Φωτεινή 8) Στύλλας Γεώργιος 9) Αγγελάκη – Σαπλαμίδη Αγγελική 10) Μαυρουδάκη Χριστίνα 11) Αραμπατζή Ελεάνα 12) Καλημεράκη – Σταυροπούλου Γεωργία 13) Τσιάπος Σταύρος
14) Παπαδόπουλος Ανέστης
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Μουρουζίδου Ελισσάβετ

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας, στο οποίο ήταν παρούσα και η Γραμματέας κ. Ευγενία Σοφιανίδου (κλάδος ΤΕ Διοικητικού, με Βαθμό Α΄, υπάλληλος του Τμήματος Γραμματείας Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Σερρών), που ήταν η υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών της παρούσας Συνεδρίασης. Κατόπιν τούτων, άρχισε και η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αρ. 1137 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης».
Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τμ. Προσόδων & Δημόσιας Περιουσίας, κ. Κελεφού Αμαλία