Α Π Ο Φ Α Σ Η 75 /2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 13o έτους 2019
=========================
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 13η)

Στις Σέρρες, σήμερα 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 77 του Ν. 4555/2018 “Κλεισθένης Ι”και ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία:13/19-09-2019.
Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:
1. Κωνσταντίνος Δινάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 2. Πάνου Σωτηρία, 3.Τουρτούρας Ιωάννης, 4.Ρίζος Σάββας, 5.Ταΐρης Γεώργιος, 6.Δρίγκα Χρυσούλα, (Αντιπρόεδρος) 7.Καρυπίδης Παύλος, 8.Γκότσης Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ:1. Μερετούδης Δημήτριος
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναβολή σχετικά με το θέμα:«Λειτουργία παιδοτόπου χωρίς την απαιτούμενη άδεια»