Απόφαση 10/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 10/21-12-2016 έκτακτης συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης : 10/2016

ΘΕΜΑ:“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ”

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 21η    του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016 ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 05:00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 57/19-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 & 89 του Ν. 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

 

                        Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.            Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.            Πουλιάκας Χρήστος
3.            Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Κανένας

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών τα παρακάτω:

Στον ξεροπόταμο με την ονομασία  “ΝΕΡΑΪΔΑ” που υπάρχει στο χάρτη αναδασμού Χριστός και ξεκινάει από το Παλαιόκαστρο, διασχίζει το Μελενικίτσι και διέρχεται από την Τοπική Κοινότητα Χριστός υπάρχει ανάγκη άμεσου καθαρισμού. Το σημείο  στο  τμήμα αναδασμού δηλαδή, εκεί που συναντά ο ξεροπόταμος το πρώτο ρέμα Χριστός (του Παπά το Ρέμα) χρήζει άμεσου καθαρισμού,  διότι υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το γεφυράκι, μην μπορώντας να περάσει το νερό στο χείμαρρο. Με συνέπεια να πλημμυρίσουν χωράφια και να διακοπεί η κυκλοφορία δημιουργώντας πρόβλημα στους δημότες μας. Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας.

Κατόπιν κάλεσε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. ε και θ. του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί ομόφωνα να παρέμβει άμεσα η αρμόδια η υπηρεσία για τον καθαρισμό του Χειμάρρου.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  10/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.   

                          Ο Πρόεδρος   της                                                   Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                           Δήμου Σερρών                                  Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                 Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                    Μεταλλίδης Γεώργιος