Απόφαση 10/2016 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 10/14-12-2016 συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

  Αριθ. Απόφασης : 10/2016

 

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στην είσοδο και έξοδο της ιρλανδικής διάβασης του ποταμού “Μπέλιτσα” εντός της Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών»

     Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  σήμερα την 14η  του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 44/8-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010  και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                             Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1.    Τσίμας Θωμάς    (Πρόεδρος)                                                     Κανένας
2.    Παυλακάκης Ιωάννης
3.    Ζαμπούνης Χρήστος

   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου.

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Τσολάκη Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού  με βαθμό Α’, για την τήρηση των πρακτικών.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της τακτικής  συνεδρίασης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών, ότι σύμφωνα με τα άρθρα 82 παρ.α, και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.2ε,2δ και 2η,  του Ν. 3852/2010 κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στην είσοδο και έξοδο της ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Μπέλιτσα εντός της Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.

     Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών να αποφασίσει σχετικά.           

     Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις  του άρθρου 82 παρ.α, του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 83 παρ.2ε,2δ και 2η του ιδίου νόμου, έκρινε αναγκαία την τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στην είσοδο και έξοδο της ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Μπέλιτσα εντός της Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Γνωμοδοτεί θετικά και διατυπώνει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στην είσοδο και έξοδο της ιρλανδικής διάβασης του ποταμού “Μπέλιτσα” εντός της Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών.

                           Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  10/2016

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 
                          Ο Πρόεδρος   της                                            Τα Μέλη                                                                 
                Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων
                      Δήμου Σερρών                                          Παυλακάκης Ιωάννης

                       Τσίμας Θωμάς                                          Ζαμπούνης Χρήστος