ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλά Δένδρα 20 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.6
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2020

ΘΕΜΑ: Ορισμός αναπληρωτή Πρόεδρου Κοινότητας Καλών Δένδρων του
Δήμου Σερρών.