ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2020 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 1/17-1-2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ.ΔΕΝΔΡΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 1/2020
ΘΕΜΑ: «Κλάδεμα και κοπή δένδρων λόγω επικινδυνότητας εντός του Δημοτικού σχολείου και των παιδικών χαρών της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δένδρων του Δήμου Σερρών καθώς και εντός της Τοπικής Κοινότητας»

Στα Κ.Δένδρα και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας σήμερα την 17η του μήνα Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.: 1/13-1-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ.1 & 2 του Ν. 4555/2018 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4555/2018, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Κ.Δένδρων του Δήμου Σερρών ήταν 5 Σύμβουλοι, δηλαδή,