Απόφαση 1/2017 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
της αριθμ. 1/30-1-2017 συνεδρίασης του
Συμβουλίου  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΣ

Αριθ. Απόφασης :1/2017

ΘΕΜΑ: «Κατασκευή πλαισίου για ταχυδρομικές θυρίδες κατοικοδημοτών έξω από το Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών»
    

Στο Χριστός και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών σήμερα την 30η    του μήνα Ιανουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 05:00 συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ύστερα από την αριθμ. 4/25-1-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία επιδόθηκε σε όλους τους Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και η οποία δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη  απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 Συμβούλων της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  ήταν 3 Σύμβουλοι, δηλαδή,

                         Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.               Μεταλλίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)
2.               Πουλιάκας Χρήστος
3.               Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Κανένας

              

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ειδική γραμματέας κ.Σερέτη Αικατερίνη του Νικολάου, υπάλληλος του Δήμου Σερρών, του κλάδου ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού  με βαθμό Ε’, για την τήρηση των πρακτικών.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ενώπιον του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών ότι επαναφέρει το θέμα το οποίο είχε συζητηθεί κατά έτη 2012 και 2014 με τις αποφάσεις 14/2012 και 5/2014 αντίστοιχα που αφορά την κατασκευή πλαισίου για ταχυδρομικές θυρίδες στην Τ.Κ. Χριστός. Κατόπιν αιτήσεων και οχλήσεων πολλών κατοικοδημοτών, οι οποίοι παραπονιούνται ότι πολλές φορές χάνεται η αλληλογραφία τους, δεδομένου ότι η παράδοσή της δεν γίνεται κατ΄οίκον αλλά στο καφενείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός, κρίνεται αναγκαία η κατασκευή πλαισίου για ταχυδρομικές θυρίδες έξω από το Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός. Πρόσθεσε επίσης ο Πρόεδρος ότι κατά την επίσκεψή του στις Τοπικές Κοινότητες Μελινικιτσίου και Παλαιοκάστρου διαπίστωσε ότι έχει γίνει ανάλογη κατασκευή και αποδείχθηκε πολύ λειτουργική, επιλύοντας έτσι το πρόβλημα της απώλειας της αλληλογραφίας που αντιμετώπιζαν οι κατοικοδημότες των δύο αυτών Τοπικών Κοινοτήτων.

Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών κάλεσε το Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του   Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διατυπώνει πρόταση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών και την Αρμόδια  Υπηρεσία του Δήμου Σερρών για την κατασκευή πλαισίου για ταχυδρομικές θυρίδες κατοικοδημοτών έξω από το Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Χριστός του Δήμου Σερρών, η οποία κρίνεται αναγκαία  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοικοδημοτών μας και την επίλυση του  προβλήματος  της απώλειας της αλληλογραφίας τους.

Η παραπάνω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  1/2017.

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε τη λήξη αυτής.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.     

 
                        Ο Πρόεδρος   της                                                         Τα Μέλη
                  Τοπικής Κοινότητας Χριστός
                           Δήμου Σερρών                                                       Πουλιάκας Χρήστος
                                                                                                       Αλεκτορίδης Κωνσταντίνος
                     Μεταλλίδης Γεώργιος