Απαλλαγή από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Σέρρες, 27-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γραφείο Τύπου
Κ. Καραμανλή 1 Σέρρες
τηλ . 23210/83612

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 222 του Ν. 4555/18, (με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 5 του Ν. 3345/05) ορίζεται ρητά ότι :”Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α’ 171). Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.”
Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, οι οποίοι έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου, μετά τις 19/7/2018, όπως προσέλθουν στο Δήμο Σερρών – Τμήμα Προσόδων, γρ. 6, για να υποβάλουν την σχετική δήλωση.
Υποσημείωση: Κάθε μεταβολή του ακινήτου, όπως αλλαγή χρήσης, αλλαγή τμ, αλλαγή καταναλωτή κλπ πρέπει να δηλώνεται στο Δήμο στο Τμήμα Προσόδων, γρ. 6, εντός δύο μηνών από την μεταβολή του ακινήτου για την αποφυγή μελλοντικών αναδρομικών χρεώσεων, ταλαιπωρίας συγκέντρωσης απαιτούμενων δικαιολογητικών παρελθόντων ετών και χρονικής καθυστέρησης διεκπεραίωσης των υποθέσεων.
Η δήλωση με τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών : https://www.serres.gr/images/docs/prosodon/tap.pdf

Από το γραφείο τύπου

Attachments