Αναβολή και μετάθεση ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου από 31-1-2022 σε 7-2-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Σέρρες 31/01/2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ.ΔΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
& ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σέρρες – Κ. Καραμανλή 1                                                          ΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2321350124                                                                   1. Δήμαρχο Σερρών
E-mail:proedrosds@serres.gr                                                          2. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                                         3. Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Αναβολή και μετάθεση ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η αριθμ.3/13-01-2022 πρόσκληση μας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (ΑΔΣ: 579/2011) σύμφωνα με τις οποίες: «10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανωτέρω βίας και συγκεκριμένα εξαιτίας της νόσησης με covid-19 του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, η παρουσία του οποίου κατά την συνεδρίαση του απολογισμού πεπραγμένων 2020 είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, αναβάλλεται η διεξαγωγή της προγραμματισθείσας 3ης ειδικής μεικτής συνεδρίασης που είχε ορισθεί την Δευτέρα 31-01-2022, στην αίθουσα της ΔΗ.ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (ΑΣΤΕΡΙΑ) με θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής αρχής, έτους 2020».
Νέα ημερομηνία ορίζεται η 7η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην ίδια αίθουσα και με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής.