Αναβολή και μετάθεση ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου από 2-2-2022 σε 4-2-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σέρρες 31/01/2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                             Αρ. Πρωτ.ΔΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
& ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σέρρες – Κ. Καραμανλή 1                                                       ΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2321350124                                                                1. Δήμαρχο Σερρών
E-mail:proedrosds@serres.gr                                                        2. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                                       3. Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Αναβολή και μετάθεση ώρας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΣΧΕΤ: Η αριθμ.4/28-01-2022 πρόσκληση μας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών (ΑΔΣ: 579/2011) σύμφωνα με τις οποίες: «10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι λόγω ανωτέρω βίας και συγκεκριμένα εξαιτίας της νόσησης με covid-19 του Δημάρχου Σερρών κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη, η παρουσία του οποίου κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, αναβάλλεται η διεξαγωγή της προγραμματισθείσας 4ης μεικτής συνεδρίασης που είχε ορισθεί την Τετάρτη 02-02-2022, στην αίθουσα της ΔΗ.ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ (ΑΣΤΕΡΙΑ).
Νέα ημερομηνία ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με τον ίδιο τρόπο διεξαγωγής.