Δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες  στέγασης του 24ου Νηπιαγωγείου της πόλεως των Σερρών

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες  στέγασης του 24ου Νηπιαγωγείου της πόλεως των Σερρών.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο στο Τμήμα Προσόδων και στη συνέχεια τις αποστέλλει στην επιτροπή καταλληλότητας, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.