1-2020 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση σχετικά με την “Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών”