Τροποποίηση της αριθ. 665/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Περίληψη Τροποποίησης Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου :
“Τροποποίηση της αριθ. 665/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Τροποποίησης κανονισμού δράσεων, χρήσης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων” “
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79, παρ. 4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», γνωστοποιείται στους δημότες και κατοίκους του δήμου Σερρών ότι, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σερρών, με την υπ’ αριθμό 75/2017 απόφασή του, ενέκρινε την “Τροποποίηση της αριθ. 665/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Τροποποίησης κανονισμού δράσεων, χρήσης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων” “
Τροποποιεί την αριθ. 665/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προσθέτει στις Ειδικές διατάξεις :
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
α1) Παραχωρεί τον πεζόδρομο για εκδηλώσεις του δήμου, συλλόγων, σωματείων κλπ.
α2) Δεν παραχωρεί τον πεζόδρομο σε ιδιώτες για εκδηλώσεις εμπορικού χαρακτήρα
β) Απαγορεύει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ στον πεζόδρομο της Κων. Καραμανλή και στο χώρο που δημιουργείται στην συμβολή των οδών Κων. Καραμανλή και Εμμ. Ανδρόνικου.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Γρηγοριάδης Ε. Χρήστος