Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην ΑΜΚ της ΑΝΕΣΕΡ

Τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ΑΕ – ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ στο πλαίσιο της προσαρμογής της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.

«Με τον νέο νόμο Ν.4674/2020 η ΑΝΕΣΕΡ μετατρέπεται σε Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ με στόχο να αποτελέσει ένα ευέλικτο αναπτυξιακό εργαλείο, πολύτιμο συνεργάτη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού. Ο Δήμος Σερρών θα συνεργαστεί στενά με την ΑΝΕΣΕΡ για την υλοποίηση μελετών και έργων και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Ο Δήμος Σερρών κατέχει σήμερα 3.800 μετοχές της ΑΝΕΣΕΡ, ονομαστικής αξίας 44.612 ευρώ και ποσοστό συμμετοχής 9,05% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Στη δρομολογούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα συμμετέχει με την αγορά επιπλέον 1.600 μετοχών ονομαστικής αξίας 18.784 ευρώ καθώς και στην εξαγορά 300 μετοχών από τις μετοχές που έχουν μείνει αδιάθετες από την αλλαγή της σύνθεσης των μετόχων ονομαστικής αξίας 3.522 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα συμμετέχει στην ΑΝΕΣΕΡ με ποσοστό συμμετοχής 9,93% με 5.700 μετοχές ονομαστικής αξίας συνολικού ποσού 66.918 ευρώ.