Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό δύο (2) ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του Δήμου μας του δικτύου ”Military Assets as Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι” χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας URBACT III», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ.