Πρόσληψη δέκα έξι (16) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 16480/2020/1/2020/16-12-2020 έγκριση από το ΑΣΕΠ, δημοσιεύει την 10751/5-8-2020 Ανακοίνωση ΣΟΧ6/2020 για την πρόσληψη δέκα έξι (16) Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=eetaa_sox_anartiseis