Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για 9-1-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Σέρρες 4 Ιανουαρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                  Αρ. Πρόσκλ.: 1

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, τη συγκρότηση και εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και τη συγκρότηση και εκλογή των μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.»

Έχοντας υπόψη:
– τις διατάξεις των άρθρων 64,67 και 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 71 του Ν. 4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,
– τις υπ’ αριθμ. 932/96599/29-12-2021 και 933/96605/29-12-2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 70/Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6290) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
– την υπ’ αριθμ.941/97010/30-12-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4873/2021 (Α΄248)”,
προσκαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση (1η) όπως προσέλθουν στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨) την 09-01-2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη εκλογή ως κάτωθι :