ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ για 29-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σέρρες 29 Δεκεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                        Αρ. Πρόσκλ.: 39
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Ενταύθα

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 2) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), καθώς και την υπ’ αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 39η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια περιφοράς σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.