ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ για 22-1-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Σέρρες 22 Ιανουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                   Αρ. Πρόσκλ.: 2
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
             Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής               

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 2) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), καθώς και την υπ’ αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 2η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια περιφοράς σήμερα 22 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή από ώρα 13:30΄μ.μ. έως 14:30μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.