ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 9-6-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σέρρες 5 Ιουνίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 17
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Ενταύθα

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), καθώς και την υπ’ αριθμ. 601/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 17η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια περιφοράς στις 09-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: