ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 6-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Σέρρες 2 Δεκεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                      Αρ. Πρόσκλ.: 49
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:

– την υπ’ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,

– τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018,

– την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 Απόφαση Δημάρχου Σερρών,

Σας προσκαλούμε, στην 49η Τακτική Με τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την 6η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00′ μ. . ., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, για συζήτηση και απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: