ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 5-9-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Σέρρες  1   Σεπτεμβρίου 2016                   
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αρ. Πρόσκλ.:   22
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

        Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:  

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη για αγορά μονάδων αυτόματης σήμανσης ταχυδρομικών τελών από τα ΕΛΤΑ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  αγροτεμαχίων  της  Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου (Σχολικοί αγροί).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης σε εφημερίδες της διακήρυξης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Χριστός, συνολικού ποσού 148,80 €, και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξώδικος συμβιβασμός και καταβολή αποζημίωσης υπέρ της Πετρίδου Ευαγγελίας από κατασπάραξη τριών αρνιών της.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων και μεταφορικά έξοδα των εισηγητών της Επιστημονικής διημερίδας με θέμα: “Η Λόγια Περιφέρεια. Γραφή, διάδοση και διαφύλαξη της Γνώσης, στην Μακεδονία και στις Σέρρες κατά την Βυζαντινή περίοδο”

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση διάθεση πίστωσης, για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 11.864,49 € χωρίς Φ.Π.Α. και 14.711,97 € με  Φ.Π.Α. 24%», με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του πρακτικού4  των οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας της Κ.Μητρουσίου του Δήμου Σερρών προϋπολογισθείσας αξίας 9.917,47 € με ΦΠΑ και κατακύρωση μειοδοτών.

ΘΕΜΑ 8ο: Σύνταξη  Προσχεδίου  Προϋπολογισμού  και  Τεχνικού  Προγράμματος για το έτος 2017 του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  9ο: Έλεγχος δικαιολογητικών  ανάδειξης  αναδόχου  του  έργου  «Συντήρηση  και βελτίωση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2016 ».

ΘΕΜΑ 10ο: Έλεγχος δικαιολογητικών  ανάδειξης  αναδόχου  του  έργου  «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016 ».

ΘΕΜΑ 11ο: Έλεγχος δικαιολογητικών  ανάδειξης  αναδόχου  του  έργου  «Εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωσης προσβασιμότητας έτους 2016 ».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  εφημερίδα  της  ανακοίνωσης του Δασάρχη σχετικά με την περίληψη πράξης χαρακτηρισμού του αρ. 474 αγροτεμαχίου της Διανομής έτους 1936 του αγροκτήματος Σερρών ποσού 142,60 € και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιϊας Δ.Ε. Λευκώνα», και έγκριση δαπάνης, ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιϊας Δ.Ε. Ορεινής», και έγκριση δαπάνης, ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης.

 ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και Βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιϊας Δ.Ε. Άνω Βροντούς», και έγκριση δαπάνης, ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση  πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία νέων ταφώνων κοιμητηρίου Δ.Κ.Λευκώνα».

ΘΕΜΑ 17ο: Αποδοχή ή μη της τιμής  μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία των κ.κ. Βασιλειάδου Σουλτάνας, Βασιλειάδη Γεωργίου.   

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή ή μη της τιμής  μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία των κ.κ. Κοντού Νικολάου, Κοντού Ιφιγένειας.   

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση αιτήματος υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση-ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια 3.000  πλαστικών αυτοκόλλητων με διάσταση Α5 με μονόχρωμη εκτύπωση μεταξοτυπίας του Δήμου Σερρών, έτους 2016, προϋπολογισμού 421,60 € με ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση-ψήφιση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια εκατό (100) απαγορευτικών πινακίδων πληροφόρησης για τις ανάγκες του τμήματος αποκομιδής και ανακύκλωσης του Δήμου Σερρών, έτους 2016, προϋπολογισμού 3.100,00  € με ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 22ο: Διάθεση – Ψήφιση σχετικής πίστωσης για “Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο κεφάλαιο της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας υπό την επωνυμία Δίκτυο γεύσεων Ελλήνων εκλεκτών”.

  

Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).