ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 30 -1-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες  26 Ιανουαρίου  2017                         
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                              Αρ. Πρόσκλ.:  5
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                       
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

    

        Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017  και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο αντιπολίτευσης), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:  

ΘΕΜΑ 1οΑποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδική έκταση που οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο λόγω προσκύρωσης η ιδιοκτησία της κας Παυλίδου – Τζιώνη Μαρίας.

ΘΕΜΑ  2ο:    Έγκριση  διάθεσης – ψήφισης  πίστωσης  για  δαπάνες  Εθν.  Κτηματολογίου  και Υποθηκοφυλακείου.

ΘΕΜΑ  3ο:    Έγκριση και διάθεση πιστώσεων του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2017, που αφορούν την πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ 4ο:   Διάθεση – ψήφιση  πιστώσεων  συνεχιζόμενων  έργων  παρελθόντων  ετών  και έργων παρελθόντων ετών με οικονομικές εκκρεμότητες, για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 5ο:   Έγκριση  δαπάνης  για  την  ανανέωση  αδειών χρήσης “αντιϊκού” λογισμικού (antivirus) και διάθεση της σχετικής πίστωσης.   

ΘΕΜΑ 6οΔιάθεση  –  ψήφιση  πιστώσεων  για  συνεχιζόμενες  δαπάνες  Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Σερρών, έτους 2017.

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών της υπ΄ αριθ. 3/2017 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια Χειραμαξών οδοκαθαριστών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισμού 4.166,40 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ  8οΈγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ΄  αριθ. 2/2017  μελέτης  της  Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισμού 24.762,80 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 9ο:   Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ΄ αριθ. 5/2017 μελέτης  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια υλικών σήμανσης και οδικής ασφάλειας, για τις ανάγκες της Δ.Ε. Σερρών, προϋπολογισμού 16.990,48 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση ή μη προσφυγής του Δήμου Σερρών στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 κατά της με αριθμ. 19487+18181+17855/18-1-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και κάθε συναφούς πράξεως.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. 4/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Σερρών, έγκριση δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας  και προμηθειών “Έξοδα πολιτιστικών – κοιν. – αθλητ. κ.λ.π. δραστηριοτήτων”, έτους 2017, προϋπολογισμού 58.155,02 € με Φ.Π.Α. 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων του τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών, οικ. Έτους 2016, στο έτος 2017.

ΘΕΜΑ 13ο: Αλλαγή επωνυμίας – Νομικής μορφής εταιρίας.

ΘΕΜΑ 14ο: Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους Σχολικούς Αγρούς (Βαμβακούσας).

ΘΕΜΑ 15ο:  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους Σχολικούς Αγρούς (Μονοκκλησιάς).

ΘΕΜΑ 16ο:  Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους Σχολικούς Αγρούς (Άνω Καμήλας, Κάτω Καμήλας ).

 
Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).