ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 29-7-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σέρρες 23 Ιουλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 31
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 2) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατε-πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), κα-θώς και την υπ’ αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια περιφοράς την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα από 13:00΄ μ.μ. έως 14:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφα-σης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: