ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 27-6-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σέρρες 27 Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                               Αρ. Πρόσκλ.: 36
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),

β) την υπ΄ αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και

γ) την υπ’ αριθμ. 1015/32309/30-09-2021 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών (πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00΄ π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος.