ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 25-1-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Σέρρες 21 Ιανουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                               Αρ. Πρόσκλ.: 01
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
1)Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Έδρες τους
2) Προέδρους Κοινοτήτων :
Σκουτάρεως, Λευκώνα,
Χριστός και Βροντούς
Έδρες τους

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, 2) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), καθώς και την υπ’ αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια περιφοράς την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης