ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 24-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Σέρρες 23 Νοεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ.: οικ. 41335
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                           Αρ. Πρόσκλ.: 64
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”)», β) την υπ ́ αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α ́/9-7-2022) και δ) τις υπ’ αριθμ. 915/33288/30-09-2022 & 1252/38521/03-11-2022 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών, σας προσκαλούμε στην 64η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64-2022