ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ για 23-12-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Σέρρες 22 Δεκεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                               Αρ. Πρόσκλ.: 38
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Ενταύθα

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-07-2018), 2) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), 3) το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, καθώς και την 4)υπ’ αριθμ. 687/30-09-2020 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 38η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια τηλεδιασκέψεως αύριο Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 12:30, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι τα θέματα αφορούν τους προϋπολογισμούς και τις στοχοθεσίες των Ν.Π. του Δήμου, ώστε να εγκριθούν σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας αλλά και θέμα που αφορά την ανάγκη αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID – 19 και περιορισμού της διασποράς του.