ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 22 -8-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016και ώρα 12.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:  

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  πρακτικών δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΓΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016».

ΘΕΜΑ 3ο:  Έλεγχος δικαιολογητικών  ανάδειξης  αναδόχου  του  έργου  «Συντήρηση  και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου έτους 2016 ».

ΘΕΜΑ 4ο: Έλεγχος δικαιολογητικών  ανάδειξης  αναδόχου  του  έργου  «Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών».

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης σε εφημερίδες της με αριθ. 52824/26-10-2015 περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών μηχανημάτων και οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  εφημερίδα  της  διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για το έργο “Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016” και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  αγροτεμαχίων  της  Τοπικής Κοινότητας Χριστός.  

ΘΕΜΑ 8ο: Αποδοχή ή μη της τιμής  μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος λόγω ρυμοτομίας στην ιδιοκτησία των κ.κ. Νικολαϊδου Ελένης, Σταθοπούλου Ευθυμίας κ.λ.π. 

ΘΕΜΑ  9ο:  Άσκηση  ή   μη  ένδικων   μέσων  κατά   της   υπ΄  αριθ.  35/2016   απόφασης   του Ειρηνοδικείου Σερρών, της Αφοι Καραμήτσου ΟΕ .

ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση  ή   μη  ένδικων   μέσων  κατά   της   υπ΄  αριθ.  25/2016   απόφασης   του Ειρηνοδικείου Σερρών, του Νικολακόπουλου Χρήστου.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Δικηγόρου για την εκδίκαση και προετοιμασία τηε αίτησης θεραπείας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καμελίδης Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» κατά της υπ’ αριθμ. 381/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών ως προϊσταμένης αρχής του έργου Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών χώρων στο Δήμο Σερρών.

 ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού και εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών για το έτος 2016 προϋπολογισθείσας αξίας 11.866,80 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού των οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας της Άνω Βροντού – Ορεινής του Δήμου Σερρών προϋπολογισθείσας αξίας 9.907,65 € με ΦΠΑ και κατακύρωση μειοδοτών.

ΘΕΜΑ 14ο: Εξέταση ενστάσεων κατά των όρων διακήρυξης και της μελέτης για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για το έτος 2016 προϋπολογισθείσας αξίας 19.938,20 € με ΦΠΑ.

 ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας για Ανταλλακτικά κάδων για τον επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό για τις αδιάθετες ομάδες Α,Β,Δ για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, συνολικής αξίας 9.711,00 € χωρίς ΦΠΑ και καθορισμός όρων διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 16ο: Χορήγηση εκτάκτου Οικονομικού Βοηθήματος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων Χρυσοπογής», και έγκριση δαπάνης, ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 18ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την μετατόπιση του δικτύου ΦΟΠ στην οδό Ελύτη ποσού 2.343,60 €.

ΘΕΜΑ 19ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την αντικατάσταση του καλωδίου της παροχής Υ/Σ 228, στην Ε.Ο. Σερρών-Δράμας ποσού 470,01  €.

ΘΕΜΑ 20ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την μετατόπιση του δικτύου ΦΟΠ στον οικισμό Ξηροτόπου ποσού 2.012,43 €.

ΘΕΜΑ 21ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση δύο στύλων και δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ορεινής του Δήμου Σερρών ποσού 2.218,11 €.

ΘΕΜΑ 22ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση ενός στύλου και ενός απλού φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ.Κουμαριάς του Δήμου Σερρών ποσού 1.109,06 €.

ΘΕΜΑ 23ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση δύο στύλων και δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Μητρουσίου του Δήμου Σερρών ποσού 2.218,11 €.

ΘΕΜΑ 24ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ κατά τρεις στύλους και την τοποθέτηση τριών φωτιστικών σωμάτων στην οδό Παπακωνσταντίνου στις Σέρρες, ποσού 3.492,79 €.

ΘΕΜΑ 25ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος νατρίου στην Τ.Κ Κουμαριάς του Δήμου Σερρών,  ποσού 55,22 €.

ΘΕΜΑ 26ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ και την τοποθέτηση τριών στύλων και τριών φωτιστικών σωμάτων στηυν Τ.Κ. Κ.Δένδρων του Δ. Σερρών, ποσού 3.492,81 €.

ΘΕΜΑ 27ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ κατά έξι στύλους και την τοποθέτηση έξι φωτιστικών σωμάτων Να 150 W στην οδό Βασ. Βασιλείου – Εφραιμίδη του Δ.Σερρών  ποσού 6.985,63 €.

ΘΕΜΑ 28ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ κατά τρεις στύλους και την τοποθέτηση δύο απλών φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών,  ποσού 3.327,12  €.

ΘΕΜΑ 29ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση έξι φωτιστικών σωμάτων κι ενός μετρητή ΦΟΠ στην Τ.Κ. Μητρουσίου του Δ.Σερρών, ποσού 293,07 €.

ΘΕΜΑ 30ο: Ψήφιση διάθεση σχετικής πίστωσης για την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ και την τοποθέτηση δύο φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Αγ.Ελένης του Δ. Σερρών, ποσού 1.109,06 €.

                                                                       

Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο 
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο,  
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨ 
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).