ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 20-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 20 Δεκεμβρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.45266
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρόσκλ.: 71
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ

Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εκπαίδευση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμφωνίας – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)»,
β) την υπ’ αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,
γ) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/9-7-2022). ) και
δ) τις υπ’ αριθμ. 915/33288/30-09-2022 & 1252/38521/03-11-2022 αποφάσεις Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε στην 71η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί η περιφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα.Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 , για τη συζήτηση και λήψη στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγοντας χαρακτήρας των θεμάτων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71-2022 ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ