ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 18-12-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σέρρες 14 Δεκεμβρίου 2023
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ.:οικ. 42910
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                     Αρ. Πρόσκλ.: 59
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),
β) τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και & 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) την υπ’ αριθμ.915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,
δ) την υπ’ αριθμ.1252/38521/03-11-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε, στην 59η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ., στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Δ.Τ.Υ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: