ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 15-4-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σέρρες 12 Απριλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                            Αρ. Πρόσκλ.: 11
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ., προκειμένου να ληφθεί έγκαιρα η απόφαση που αφορά το θέμα, όπως αυτό φαίνεται παρακάτω, δεδομένου ότι λόγω εισροής ομβρίων υδάτων σε χώρους του Θεάτρου “ΑΣΤΕΡΙΑ”, παρουσιάζεται επείγουσα ανάγκη για την άμεση επέμβαση προς επίλυση του προβλήματος, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Θεάτρου και η τήρηση του προγράμματος των παραστάσεων που είναι προγραμματισμένες να ανέβουν στο προσεχές χρονικό διάστημα