ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 12-12-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες 8 Δεκεμβρίου 2022  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                            
Αρ. Πρωτ.:οικ.43648
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                             Αρ. Πρόσκλ.: 68
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
   1.Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
2.Προέδρους Τ.Κ.
Χριστός & Λευκώνα

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»),
β) Τις αριθμ. 374/39135/30-05-2022 και 380/39456/15-06-2022 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ)   τις διατάξεις του άρθρο 78 του ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και
δ)   την υπ’ αριθμ.915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,
ε)   την υπ’ αριθμ.1252/38521/03-11-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών,

σας προσκαλούμε, στην 68η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ., στην πρώην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68-2022 με υπογραφή