Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής για 10 – 1 – 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Σέρρες  5 Ιανουαρίου  2017                         
NΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                               Αρ. Πρόσκλ.:  2  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                        
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη  10 – 1 – 2017  και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο αντιπολίτευσης), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:    

ΘΕΜΑ 1ο:   Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων δαπανών του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους  2017 που αφορούν την πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων δαπανών του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους  2017.

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση   πληρωμής   προνοιακών   επιδομάτων   διμήνου  Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016.         
                                                           

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ.
                                                                                 

                                                                        ΣΤΕΡΓΙΟΣ   ΓΑΛΑΝΗΣ
                                                      ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ          
                                                              ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
                                                                            & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
     του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο, 
    Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
    (για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
     ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).