ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 12 -12-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Σέρρες 12 Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                      Αρ. Πρόσκλ.: 36
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ., λόγω καταληκτικής ημερομηνίας για τη λήψη αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: