ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 20-11-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Σέρρες 19 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                               Αρ. Πρόσκλ.: 27
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018τΑ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”»), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00΄, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: