ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ για 20-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Σέρρες 16 Νοεμβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                              Αρ. Πρόσκλ.: 33
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σερρών
Έδρες τους

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδωσής του), (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), καθώς και την υπ’ αριθμ. 601/3-9-2019 απόφαση Δημάρχου Σερρών, στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει διά περιφοράς την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00΄ π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: